Giải pháp

Đào tạo trực tuyến

Giải pháp
Đào tạo trực tuyến

Chuyển đổi số đơn vị của bạn với bộ tính năng cốt lõi dựa trên kinh nghiệm và nghiên cứu hành vi người tiêu dùng hiệu quả nhất

DÀNH CHO

Trường mầm non & tiểu học
Trường phổ thông
Đại học
Doanh nghiệp

QUẢN TRỊ

Phân quyền hệ thống
Giám sát hệ thống

QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN

Quản lý tài khoản
Phân nhóm giảng viên
Phân quyền hoạt động

QUẢN LÝ HỌC VIÊN

Quản lý tài khoản
Thống kê khóa học, nhóm học tập tham gia
Quản lý tiến trình học tập

QUẢN LÝ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Lập kế hoạch đào tạo
Xây dựng thời khóa biểu

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Quản lý lịch dạy, dự giờ trực tuyến
Thiết lập các đối tượng tham dự
Chuẩn bị tài nguyên buổi dạy

THI - KIỂM TRA

Quản lý ngân hàng đề thi
Quản lý ngân hàng câu hỏi
Tổ chức thi, kiểm tra, khảo sát
Giám sát thi
Thống kê điểm số

DÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO

Thống kê đánh giá và thảo luận
Xếp hạng khóa học

QUẢN LÝ NỘI DUNG

Quản lý chuyên mục
Quản lý tài liệu
Khóa học video
Bài kiểm tra
Blog
Log kiểm duyệt

ĐƠN HÀNG

Thiết lập đơn hàng
Quản lý danh sách khách hàng
Quản lý đơn hàng
Cài đặt chiến dịch giảm giá, quảng cáo

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Tổng quan khóa học, lớp học trực tuyến, giảng viên, học viên,
Báo cáo doanh thu, đơn hàng, tài khoản,..
Thống kê lượng người dùng theo thời gian thực

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Landing Page
Phương tiện thanh toán
Mẫu email
Gói dịch vụ
Thông báo
Tên miền & bảo mật

Xem thêm ...

Chuyển đổi số đơn vị của bạn với bộ tính năng cốt lõi dựa trên kinh nghiệm và nghiên cứu hành vi người tiêu dùng hiệu quả nhất

DÀNH CHO

Trường mầm non & tiểu học
Trường phổ thông
Đại học
Doanh nghiệp

QUẢN TRỊ

Phân quyền hệ thống
Giám sát hệ thống

QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN

Quản lý tài khoản
Phân nhóm giảng viên
Phân quyền hoạt động

QUẢN TRỊ HỌC VIÊN

Quản lý tài khoản
Thống kê khóa học, nhóm học tập tham gia
Quản lý tiến trình học tập

QUẢN LÝ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Lập kế hoạch đào tạo
Xây dựng thời khóa biểu

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Quản lý lịch dạy, dự giờ trực tuyến
Thiết lập các đối tượng tham dự
Chuẩn bị tài nguyên buổi dạy

THI - KIỂM TRA

Quản lý ngân hàng đề thi
Quản lý ngân hàng câu hỏi
Tổ chức thi, kiểm tra, khảo sát
Giám sát thi
Thống kê điểm số

ĐÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO

Thống kê đánh giá và thảo luận
Xếp hạng khóa học

QUẢN LÝ NỘI DUNG

Quản lý chuyên mục
Quản lý tài liệu
Khóa học video
Bài kiểm tra
Blog
Log kiểm duyệt

ĐƠN HÀNG

Thiết lập đơn hàng
Quản lý danh sách khách hàng
Quản lý đơn hàng
Cài đặt chiến dịch giảm giá, quảng cáo

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Tổng quan khóa học, lớp học trực tuyến, giảng viên, học viên,
Báo cáo doanh thu, đơn hàng, tài khoản,..
Thống kê lượng người dùng theo thời gian thực

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Landing Page
Phương tiện thanh toán
Mẫu email
Gói dịch vụ
Thông báo
Tên miền & bảo mật

Xem thêm ...

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU