Giải pháp

Hội nghị truyền hình

Giải pháp
Hội nghị truyền hình

Tạo nên những kết nối ý nghĩa trong doanh nghiệp
của bạn, tiết kiệm thời gian đi lại
và tăng năng suất làm việc

DÀNH CHO

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức, trường học

KẾT NỐI

Duyệt web chung theo yêu cầu của chủ tọa
Truy cập được từ các thiết bị cá nhân
Tích hợp đa màn hình, đa camera

TƯƠNG TÁC ĐA CHIỀU

Tạo phòng học tương tác trực tiếp
Phát biểu, bình luận
Gửi tin nhắn giữa các điểm cầu

CHIA SẺ DỮ LIỆU

Trình chiếu slides
Bảng trắng
Màn hình

QUẢN TRỊ HỘI NGHỊ

Lên lịch, cài đặt hội nghị
Lưu trữ nội dung

MÔ HÌNH

Họp trực tuyến cá nhân – Video Call
Hội nghị truyền hình đa điểm
Đào tạo trực tuyến
Phòng họp ảo

Tạo nên những kết nối ý nghĩa trong doanh nghiệp của bạn, tiết kiệm thời gian đi lại và tăng năng suất làm việc

DÀNH CHO

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức, trường học

KẾT NỐI

Duyệt web chung theo yêu cầu của chủ tọa
Truy cập được từ các thiết bị cá nhân
Tích hợp đa màn hình, đa camera

TƯƠNG TÁC ĐA CHIỀU

Tạo nhóm
Phát biểu, bình luận
Gửi tin nhắn giữa các điểm

CHIA SẺ DỮ LIỆU

Trình chiếu slides
Bảng trắng
Màn hình

QUẢN TRỊ HỘI NGHỊ

Lên lịch, cài đặt hội nghị
Lưu trữ nội dung

MÔ HÌNH

Họp trực tuyến cá nhân – Video Call
Hội nghị truyền hình đa điểm
Đào tạo trực tuyến
Phòng họp ảo